RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej jako „RODO”, informujemy:

1. Administratorem jest Dyrektor Przedszkola w Ustroniu Morskim z siedzibą w Ustroniu

    Morskim przy ul. Wojska Polskiego 8a,

2. Przedszkole przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych,

3. Pani/pana dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony

    internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO.

4. Administrator może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na

    podstawie i w granicach przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie

    niezbędnym do realizacji celu przetwarzania.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji

    międzynarodowej

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania

    decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich

    sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu

    wobec przetwarzania.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony

    Danych Osobowych

  

          SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole w Ustroniu Morskim,

78-111 Ustronie Morskie, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 8a (dalej „My”, „Przedszkole”)lub „Administrator”), reprezentowane przez Dyrektora.

 

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas działalnością opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą, czyli zostały nam one udostępnione na mocy przepisów prawa bądź też za Pani/Pana zgodą.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności o charakterze użyteczności publicznej, a robimy to na podstawie przepisów prawa miedzy innymi takich jak:

  • ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,
  • ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe,
  • ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela,
  • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej,
  • oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.

Przetwarzanie danych osobowych dzieci oraz ich rodziców odbywa się na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, ustawy Prawo oświatowe  oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę, to Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu:

·         udziału w wydarzeniach organizowanych przez Administratora,

·         umożliwienia łatwiejszego kontaktu.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż realizacja zadań publicznych, może Pan/Pani wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ja Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgody może Pani/Pan przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy: przedszkole@ustronie-morskie.pl

 

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Tak, ponieważ wynika to z przepisów prawa.

Wymagamy też podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń uczestnictwa w organizowanych przez nas wydarzeniach.

Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on od jego charakteru.

Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie następujących Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia

o ochronie danych (RODO), tj.

Ø sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

Ø ograniczenia ich przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO; w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;  jeśli Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/pana dane osobowe mogą być przekazane:

·         podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

·         podmiotom świadczącym usługi:

§ doręczania korespondencji

§ obsługi IT

 

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas określony w stosownych przepisach prawa,

a następnie przekazujemy je do archiwum.

W przypadku organizacji wydarzeń – będziemy przetwarzać dane przez cały czas trwania wydarzenia

i okres przewidziany do archiwizacji.

 

Czy przekazujemy Pani/pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/pana prawa?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 

 

WYDARZENIA OTWARTE W PRZEDSZKOLU I PRZEPISY RODO

 

Dyrektor Przedszkola Ustroniu Morskim przy ul. Wojska Polskiego 8a informuje, że w czasie organizowanych wydarzeń oraz uroczystości publicznie otwartych nie mają zastosowania przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r.) oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017r., poz.880).

Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonywanych przez uczestników wydarzeń oraz uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.